فامیل دور:

بعضیا وقتی میان تو زندگی ادم ، ادرسو گم میکنن ...

به جای اینکه برن تو دل ادم ... میرن رو مخ ادم !

blue mOoOoOoOoOoOoOoOoOon#Date: سه شنبه 3 مرداد 1396برچسب:, | 14:8 | Writer: nayryka |

نتیجه تصویری برای بابا لنگ دراز

خیلی مشکل است ؛ ادم بخواهد تمام وقت مراقب خودش باشد

تا انچه را که احساسش میخواهد به کسی نگوید ...

blue mOoOoOoOoOoOoOoOoOon#Date: سه شنبه 3 مرداد 1396برچسب:, | 13:38 | Writer: nayryka |

عاقا اعتراف میکنم که بهترین دیالوگ فیلمی که دوسش داشتم و برام واقعا تازگی داشت این بود.

فیلم : نجات سرباز رایان

 نتیجه تصویری برای نجات سرباز رایان

فرمانده : برید جلو خدا با ماست.

سرباز : اگه خدا با ماست ؛ پس کی با اوناست ، که مارو اینطوری تیکه پاره میکنن؟!

blue mOoOoOoOoOoOoOoOoOon#Date: سه شنبه 3 مرداد 1396برچسب:, | 13:29 | Writer: nayryka |
صفحه قبل 1 صفحه بعد